Informace pro rodiče

Sportovní agentura Sportkids, z. s.

Gagarinova 766/37

460 06 Liberec VI-Rochlice

IČ: 22881867

Nejsme plátci DPH

 

Číslo b. účtu - Tábory / kurzy:

FIO banka 2301833697/2010

 

FILIP ZEMAN - Sportkids cestovní kancelář 

se sídlem Legionářů 999/39

182 00 Praha 8 Ďáblice

IČ: 87757711

 

Číslo b. účtu SPORTKIDS - CK:

FIO banka 2002046001/2010

Číslo účtu EURO:

FIO banka 2102105531 / 2010

IBAN:CZ64 2010 0000 0021 0210 5531

Nejsme plátci DPH

 

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR (VOZP - 201)

 

Příspěvek ve výši až 1000 Kč lze čerpat 1x ročně pro děti ve věku 4-18 let. Lze jej uplatnit pouze na 

letní sportovně pohybový pobyt konaný v období 26.6.2023-31.8.2023, který trvá nejméně pět po sobě 

jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty (vč. příměstských) se sportovním a pohybovým 

zaměřením (např. plavecký, cyklistický, atletický, vodácký, kurz in-line bruslení apod.).

 

https://www.vozp.cz/prispevek/sportovni-a-ozdravne-pobyty

 

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (ČPZP - 205)

 

Příspěvek ve výši až 1 500 Kč na letní tábory (vč. příměstských) pro děti ve věku 3-17 let v rámci 

preventivního programu Děti - Letní tábory.

 

https://www.cpzp.cz/preventivni-program/3

 

 

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ (OZP - 207)

Příspěvek ve výši až 1000 Kč na sportovní aktivity (vč. letních příměstských sportovních táborů) lze čerpat 1x ročně, akceptovány jsou účtenky z roku 2023, max. 3 měsíce staré. 

 

https://www.ozp.cz/benefity/kupon-na-sportovni-aktivity

 

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA (ZPŠ - 209)

 

Příspěvek ve výši až 700 Kč v rámci zdravotního programu SPORT junior pro děti ve věku 4-18 let. Příspěvek lze uplatnit na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, sportovní prohlídky, dětské tábory (vč. příměstských) a sportovní kroužky ve škole. 

 

https://www.zpskoda.cz/zdravotni-programy-2023

 

ZDRAV. POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR (ZPMV - 211)

 

Příspěvek ve výši až 1 500 Kč na organizované sportovní a pohybové aktivity v rámci Fondu prevence - program Sportovní pohybové aktivity pro děti (do 18 let). Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“).

 

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/sportovni-pohybove-aktivity-dite

 

 

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, ZP (RBP - 213)

 

Příspěvek ve výši až 1 500 Kč na příměstský sportovní tábor pro děti od 6 let, které ještě neukončily povinnou školní docházku. Pro rok 2023 lze uplatnit příspěvek na tábor konaný v období od 1. 7. do 31. 8. 2023. 

 

https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/deti-a-mladez-do-18-let/a-910/

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vážení účastníci, seznamte se, prosím, důkladně s popisem kurzu (dále jen akce) a Všeobecnými podmínkami účasti na akci.

Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s uvedením osobních údajů účastníka pro potřeby Organizátora ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou sloužit pouze pro vnitřní potřebu Organizátora a budou využity jen po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, kteří se přímo podílejí na organizaci a zajištění akce (provozovatelé, dopravci, pojišťovny apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Detailní program akce a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akcích. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce drobné úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit místo realizace akce. V případě nepříznivého počasí je připravena náhradní varianta programu nebo je akce přesunuta do náhradního termínu.

Součástí platby za celoroční všestranný sportovní kroužek je členský příspěvek ve výši 100,-.

Úrazové pojištění dítěte na dobu trvání Sportkids akcí pořadatel nesjednává pokud není uvedeno jinak.

 

Storno podmínky a vrácení platby 

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a dítě z pořádaného kurzu odhlásit. V případě zrušení účasti si pořadatel vyhrazuje právo na storno poplatky:

20 % z ceny v případě, že dojde ke zrušení v době více než 30 dní před zahájením kurzu

40 % z ceny v případě, že dojde ke zrušení mezi 29. a 7. dnem 

70 % z ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 6. a 1. dnem zahájení kurzu

100 % po zahájení kurzu, vyjma případu, že dítě onemocní a bude doloženo potvrzení od lékaře viz. Odstoupení ze strany zákazníka pro nemoc dítěte a Náhrada za dny nemoci.

 

Odstoupení ze strany zákazníka pro nemoc dítěte 

V případě, že dítě, které je již přihlášené a kurz má zaplacený, onemocní a toto onemocnění bude podložené lékařským potvrzením, které zákazník doloží nejdéle poslední den kurzu, má zákazník nárok na náhradu. Bez potvrzení od lékaře nemá pořadatel povinnost zajistit náhradu. 

Popřípadě za nemocné dítě lze nalézt náhradu a za administrativní poplatek 200,- změníme jméno na přihlášce.

 

Náhrada za dny nemoci

Zákazník má možnost si ztracené dny po vzájemné dohodě nahradit za poplatek 100,- / den.

Dlouhodobé nemoci řešíme po vzájemné dohodě individuálně.

Zákazník má také možnost využít vrácení peněz na svůj účet ponížený o storno poplatek ve výši 900,-. V obou případech je nutné doložit potvrzení od lékaře nejpozději poslední den kurzu. Bez potvrzení od lékaře nemá pořadatel povinnost zajistit náhradu. 

 

Odstoupení od smlouvy ze strany pořadatele 

Pořadatel má právo od smlouvy odstoupit zejména v důsledku tzv. "vyšší moci", tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě obdrží zákazník uhrazenou částku v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.

V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele se storno poplatky nehradí. 

Pořadatel má dále právo od smlouvy odstoupit při nedodržení platebních podmínek ze strany zákazníka.

 

V souladu se zák. č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je poskytovatel jako zpracovatel oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů získaných od zákazníků, za účelem řádného zajištění pořádaného kurzu, k čemuž mu zákazník uděluje souhlas. 

Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s pořízením fotografií a videozáznamů účastníka akce. Tyto záznamy mohou být publikovány na stránkách Organizátora a mohou být použity pro propagaci akce pořádané společností organizátora. Organizátor akce se zavazuje, že pořízené záznamy nebudou v rozporu s dobrými mravy. 

Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s přijímáním obchodních a technických sdělení podle § 7 zákona č.480/2004 Sb., “O některých službách informační společnosti”, který upravuje pravidla elektronické komunikace a poskytování marketingových informací. Svůj souhlas poskytuje na dobu neurčitou až do jejího odvolání. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce přijímá, že při každém obchodním sdělení mu bude poskytnuta možnost svůj souhlas odvolat. Jejich předmětem budou sdělení k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image společnosti organizátora.

 

Souhlasem s evidencí dítěte v lyžařském svazu ČR je SPORTKIDS oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence svazu a k identifikaci sportovce při soutěži. Členstvím pro dítě vyplývají následující výhody: https://www.czech-ski.com/evidence/vyhody-clenstvi.

 

Děkujeme za pochopení
VAŠI SPORTKIDS

V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení)

Filip Zeman-Sportkids

IČO: 87757711

se sídlem Legionářů 999/39, Praha 8, 18000

www.sport-kids.cz

kontaktní osoba pro otázky zpracování osobních údajů: Filip Zeman

emailová adresa: filipzeman@sport-kids.cz, telefonický kontakt: +420 774 345 479

(Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován)

(dále jen „Organizátor“)

 

Organizátor jako správce zpracovává Vaše osobní údaje a údaje Vašich dětí, nutné pro řádný výkon své činnosti v oblasti vzdělávání, výchovy a sportu (dále také jako „Osobní údaje“ nebo „Vaše Osobní údaje“) v souvislosti s pořádáním akcí, zájezdů a kurzů pro děti a rodiny (dále jen „Akce“).

Vaše Osobní údaje Organizátor zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

plnění smlouvy (dle námi uzavřené smlouvy – přihlášky na Akci) a související zákonné povinnosti;

oprávněný zájem a ochrana práv;

Váš souhlas; 

Osobní údaje zpřístupňujeme a předáváme v souvislosti s naší činností těmto třetím osobám (jako zpracovatelům či příjemcům) a jen v nutném rozsahu:

spolupracujícím osobám Organizátora (zejména instruktorům);

sportovním svazům;

provozovatelům v rámci Akce;

dopravcům v rámci Akce;

pojišťovně v rámci Akce;

pořizovatelům audiovizuálních záznamů v rámci Akce;

externí advokátní kanceláři;

externí účetní společnosti;

osobám poskytujícím Organizátorovi serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

správním orgánům, orgánům veřejné moci.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Osobní údaje budou Organizátorem zpracovávány po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Organizátora či k ochraně jeho oprávněných zájmů a práv, podle platných právních předpisů, nejdéle však 5 let od ukončení smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. V případě souhlasu do jeho odvolání.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů (Nařízením) máte tato práva, která tímto berete na vědomí:

Právo na přístup k Osobním údajům u Organizátora, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Organizátora, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Organizátor požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Organizátora o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Organizátor musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas (byly-li údaje poskytnuty na jeho základě) a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Organizátor již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování Organizátor může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli Organizátorovi se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Organizátor tyto údaje předal jinému správci. 

Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Organizátora podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Organizátor Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Právo podat střížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. 

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Organizátora, buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese filipzeman@sport-kids.cz. 

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžadují pro naplnění účelu smlouvy právní předpisy. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy – neumožnění Vašemu dítěti účastnit se Akce.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

V případě, že bude Organizátor užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

Tento dokument nabývá účinnosti ode dne 25.5.2018.